My Company Phiên bản hệ thống 14.0+e-20231106

Thông tin về My Company instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Dự án
Organize and plan your projects
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Audit Log
Fleet Trip
Fleet Trip
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Odoo Rest Api
Odoo Rest Api
Viet Nam Address
Viet Nam Address
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Đội phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành